Spotkania robocze i konferencje


Paleozoiczna Akrecja Polski - I Sesja Robocza

Warszawa, 12-13.12.2002
Państwowy Instytut Geologiczny
sala im. E. Ruhlego

Program


12 grudnia

godz. 10.00 - 10.15 Wprowadzenie  
godz. 10.15 - 10.40 Blok górnośląski i blok małopolski - nowe dane o ich dynamice na przełomie prekambru i paleozoiku A. Żelaźniewicz, J. Żaba
godz. 10.40 - 11.05 Fanerozoiczna historia termiczna polskiego segmentu szwu transeuropejskiego - obecny stan badań w projekcie PAP P. Poprawa, I. Grotek, M. Wagner, H. Matyja
godz. 11.05 - 11.30 Baseny "old redu" Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy proweniencji M. Paszkowski, D. Drygant, M. Kusiak, J. Malec, H. Matyja, L. Miłaczewski, J. Otava, S. Porębski, E. Turnau, B. Wajsprych, J. Zacharski
godz. 11.30 - 11.55 Rozkład miąższości utworów typu old red i ich wiekowych analogów oraz paleogeografia we wczesnym dewonie w Polsce południowo-wschodniej. L. Miłaczewski
godz. 11.55 - 12.20 Paleozoiczny magmatyzm krawędziowych części bloku małopolskiego i górnośląskiego J. Markiewicz
godz. 12.20 - 13.30 Przerwa  
godz. 13.30 - 13.55 Czy terran Brunovistulikum (Europa Centralna) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoicznego - paleozoicznego bloku skorupowego? J. Leichmann, J. Kalvoda
godz. 13.55 - 14.20 Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji riolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Zelesice (masyw Brna). J. Nawrocki, J. Leichmann
godz. 14.20 - 14.45 Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach paleozoiku i prekambru, w strefie kontaktu bloku górnośląskiego i małopolskiego. M. Markowiak
godz. 14.45 - 15.10 Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie śląsko-morawskiej. J. Grabowski, J. Nawrocki , C. Tomek, O. Babek
godz. 15.10 - 15.35 Sedymentologia i tektonika serii karbońskiej w podłożu monokliny przedsudeckiej: nowe dane. L. Kurowski, S. Mazur, P. Aleksandrowski, A. Żelaźniewicz
godz. 15.35 - 15.50 Przerwa  
godz. 15.50 - 16.15 Dewońsko-permski segment ścieżki pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego dla zachodnich Sudetów. M. Jeleńska, M. Kądziałko-Hofmokl, A. Żelaźniewicz
godz. 16.15 - 16.40 Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej. P. Aleksandrowski, M. Kiełt, L. Kurowski, K. Mastalerz, S. Mazur, J. Nowak, P. Pasek
godz. 16.40 - 17.05 Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) J. Żaba
godz. 17.05 - 17.30 Charakter struktur fałdowych oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie) - S. Strzyżewska-Konieczna , J. Żaba

13 grudnia
godz. 10.00 - 10.25 POLONAISE'97: Kontrasty struktury litosfery pomiędzy platformą paleozoiczną i prekambryjską na obszarze NW Polski (profile sejsmiczne P1, P2, P3, P4 Grupa robocza POLONAISE'97 (Prezenter T. Janik)
godz. 10.25 - 10.50 Sejsmiczny obraz terranów Polski południowo-wschodniej na profilu CEL02. Eksperyment sejsmiczny CELEBRATION 2000 Grupa robocza POLONAISE'97 (Prezenter M. Malinowski)
godz. 10.50 - 11.15 Trójwymiarowy model sejsmiczny obszaru TESZ na podstawie danych POLONAISE'97 - Grupa Robocza POLONAISE' 97 (Prezenter P. Środa)
godz. 11.15 - 11.40 Brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w północno-zachodniej i środkowej Polsce - fakty i wyniki interpretacji Cz. Królikowski
godz. 11.40 - 12.05 Tektonika płyt obszaru wokółkarpackiego w paleozoiku a problematyka międzynarodowego programu wierceń badawczych na obszarach kontynentalnych (ICDP). J. Golonka
godz. 12.05 - 12.30 Przedpole orogenu waryscyjskiego w południowej Polsce - etapy tektonicznego rozwoju basenów w dewonie i karbonie. M. Narkiewicz
godz. 12.30 - 13.30 Przerwa  
godz. 13.30 - 13.55 Wstępne dane paleomagnetyczne z wybranych skał dolnego kambru Gór Świętokrzyskich (region kielecki). J. Nawrocki, W. Kozłowski
godz. 13.55 - 14.20 Znaczenie równoleżnikowych ruchów przesuwczych dla tektogenezy paleozoiku świętokrzyskiego. L. Mastella, W. Mizerski
godz. 14.20 - 14.45 Deformacje tektoniczne skał staropaleozoicznych - zachodni odcinek jednostki łysogórskiej, Góry Świętokrzyskie S. Salwa
godz. 14.45 - 15.10 Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze w oparciu o graptolity. E. Porębska
godz. 15.10 - 15.35 Wykształcenie facjalne dolnej części serii szarogłazowej górnego syluru w regionie południowym Gór Świętokrzyskich J. Malec
godz. 15.35 - 15.50 Przerwa  
godz. 15.50 - 16.15 Środowisko sedymentacji górnosylurskich osadów węglanowych reionu Łysogórskiego Gór Świętokrzyskich - implikacje dla paleogeografii. W. Kozłowski
godz. 16.15 - 16.40 Ordowickie Chitinozoa jako wskaźnik pochodzenia paleogeograficznego terranu łysogórskiego/ R. Wrona
godz. 16.40 - 18.05 Dyskusja, zamknięcie sesji.  

Sesja posterowa 12-13 grudnia

Projekt i wykonanie strony: Olga Polechońska